This site uses cookies to make your user experience more pleasant and faster.
By continuing to visit the site you agree to our cookie policy. More about this see here>>

 

Yes No
Web page Terms & Conditions

Mājas lapas lietošanas noteikumi

 1. Mājas lapas www.isic.lv turpmāk – mājas lapa, īpašnieks ir SIA “ISIC.lv”.

 2. Mājas lapa ir izveidota, lai sniegtu informāciju par ISIC/ITIC kartēm un to sniegtajām iespējām Latvijā, kā arī sniegtu iespēju kartes pieteikt elektroniskā veidā.

 3. Šie noteikumi (turpmāk - lietošanas noteikumiem) nosaka mājas lapas un tajā pieejamās informācijas lietošanas noteikumus, ierobežojumus, un ir saistoši visiem mājas lapas lietotājiem. SIA “ISIC.lv” ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem grozīt lietošanas noteikumus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas mājas lapā.

 4. Katra mājas lapas lietotāja pienākums ir iepazīties ar lietošanas noteikumiem un mājas lapas lietošana uzskatāma par piekrišanu ievērot lietošanas noteikumus.

 5. Katrs mājas lapas lietotājs ir atbildīgs par savām darbībām un informāciju, ko ievieto mājas lapā. SIA “ISIC.lv” nav atbildīga par lietotāju darbībām un saturu, ko mājas lapā ievieto lietotāji.

 6. Mājas lapas lietotājiem ir tiesības:
  6.1. piekļūt publiski pieejamajām mājas lapas sadaļām;
  6.2. kopēt (izdrukājot uz papīra, saglabājot uz datu nesējiem vai jebkādā citā veidā), izplatīt (ieskaitot izdales kopijas) vai pārraidīt mājas lapā ietverto saturu, izņemot gadījumus, kad minētās darbības tiek veiktas komerciālos nolūkos un finansiāla labuma gūšanai. Pavairojot un izplatot jebkuru mājas lapā ievietoto saturu to nedrīkst mainīt un tam jāpievieno norāde: „Materiāla avots:  www.isic.lv “

 7. Aizliegts:
  7.1. piekļūt mājas lapai apejot drošības sistēmas;
  7.2. jebkādā veidā mainīt vai citādi izmantot jebkuru šajā lapā iekļauto materiālu, izņemot 6.punktā minētās darbības;
  7.3. ievietot mājas lapā saturu, kas pārkāpj Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, neatbilst ētikas normām vai aizskar citas personas;


   

 8. SIA “ISIC.lv” ir tiesīga pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma dzēst vai liegt pieeju jebkurai mājas lapā ievietotajai informācijai, tajā skaitā informācijai, kuru mājas lapā ievieto lietotāji.

 9. Visa mājas lapā ietvertā informācija un ieteikumi ir uzskatāmi par informatīviem. SIA “ISIC.lv” neatbild par mājas lapas lietotāju lēmumiem vai darbībām, kuras veiktas paļaujoties uz mājas lapā ievietoto informāciju vai padomiem, kā arī neatbild par jebkādiem zaudējumiem vai bojājumiem, kas mājas lapas lietotājam radušies šādas darbības rezultātā.

 10. Mājas lapā var būt izvietotas saites uz citām - ārējām interneta mājas lapām, lai sniegtu papildu informāciju. Sekojot šīm saitēm, ārējā interneta mājas lapa var tikt atvērta visa ekrāna lielumā un parādīties mājas lapas ietvarā, lai atvieglotu navigāciju atpakaļ uz mājas lapu. Asociācija nav saistīta ar ārējām interneta mājas lapām un neatbild par to saturu.

 11. Visi strīdi, kas saistībā ar šiem noteikumiem rodas starp SIA “ISIC.lv” un mājas lapas lietotājiem, tiek risināti savstarpējo pārrunu ceļā. Ja pārrunu ceļā strīdus atrisināt neizdodas, tie risināmi saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.