Šī vietne izmanto sīkdatnes (cookies), lai padarītu mājas lapas aplūkošanu ērtāku un ātrāku.
Turpinot izmantot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Vairāk par sīkdatnēm lasiet  šeit>>

Privātums

SIA “ISIC.lv” privātuma politika

Spēkā no 2018. gada 25. maija
Atjaunots: 22.05.2019.

 

Šajā Privātuma politikā, turpmāk tekstā – Politika –, ir aprakstīti būtiskākie fizisko personu datu apstrādes principi un kārtība, kādā SIA “ISIC.lv”, turpmāk tekstā – ISIC -, apstrādā personas datus un nodrošina privātuma kultūru uzņēmumā.

Politika tiek piemērota, ja klienti, kuri ir fiziskas personas, kā arī ja klientu – juridisko personu - pārstāvji, darbinieki vai saistītas trešās personas izmanto, ir izmantojuši, vai arī ir izteikuši vēlēšanos saņemt ISIC pakalpojumus. Politika tiek attiecināta arī uz sadarbības partneriem un uz sadarbības attiecībām ar klientiem, kas nodibinātas pirms šo principu spēkā stāšanās, lai pilnveidotu esošo sadarbību un privātuma nodrošināšanu tās ietvaros.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1 Šajā Politikā ir aprakstīts, kā ISIC veic personas datu apstrādi. Detalizētāka informācija par personas datu apstrādi var tikt aprakstīta arī līgumos un citos ar pakalpojumiem saistītos dokumentos, kā arī ISIC iekšējos noteikumos.

1.2. ISIC saskaņā ar piemērojamiem normatīvajiem aktiem ir atbildīgs un nodrošina personas datu konfidencialitāti, nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos informācijas drošības pasākumus, piemēram, sistēmu drošības pārbaudes, kā personas datu pārzinis un/vai apstrādātājs atkarībā no veicamās personas datu apstrādes specifikas un mērķiem.

1.3. ISIC darbinieki, kas iesaistīti personu datu apstrādē, tiek atbilstoši apmācīti un ir saņēmuši norādījumus par konfidencialitāti attiecībā uz darba pienākumu pildīšanas gaitā pieejamajiem personu datiem.

1.4. Gadījumos, kad pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai tas ir nepieciešams, ISIC var izmantot apstiprinātus personas datu apstrādātājus. Tādos gadījumos tiek veikti nepieciešamie pasākumi, lai pārliecinātos un nodrošinātu, ka personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi un drošības pasākumus saskaņā ar ISIC norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

1.5. Šī Politika klientiem ir pieejama ISIC mājas lapā: https://isic.lv/lv/privatums-sikdatnes/ kā arī ISIC birojā, Kr. Barona ielā 24/26, Rīgā.

1.6. Saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, ISIC ir tiesīgs jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo Politiku, paziņojot klientiem par attiecīgajiem grozījumiem ISIC mājas lapā.

2. Apstrādāto personas datu veidi un kategorijas

2.1. Personas dati primāri tiek iegūti no klienta, kā arī noteiktos gadījumos no trešajām personām, kas pārstāv klientus, piemēram no klienta datu pārziņa, gadījumā, ja ISIC pilda datu operatora funkcijas.

2.2. Personas datu kategorijas, kuras ISIC var apstrādāt, ir:

- Identifikācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, fotogrāfija

- Klienta akadēmiskais statuss: studenta, skolēna vai pedagoga statuss; mācību iestāde, kurā klients mācās vai strādā; studentu studiju veids, studiju programma, kurss un matrikulas numurs; skolēna klase

- Biedra statuss biedrībās un arodorganizācijās: pedagoģiskā personāla statusa pārbaude Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodorganizācijas (LIZDA) datubāzē; Latvijas universitātes arodbiedrības biedra statusa pārbaude ar biedra kartes uzrādīšanu

- Personas apliecinošo dokumentu informācija, kad tā pamatoti nepieciešama personas identifikācijai un/vai akadēmiskā statusa pārbaudes dokumenta dati

- Kontaktinformācija, kuru klients izvēlas sniegt: pasta adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese

- Dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus, piemēram, dati, kas izriet no informācijas pieprasījumiem, kas saņemti no izmeklēšanas iestādēm

- Saziņas dati, kas tiek iegūti un/vai radīti, kad klients apmeklē ISIC mājas lapu, atver ISIC izsūtīto ziņu lapu, sazinās ar ISIC e-pastā vai citos elektroniskajos saziņas līdzekļos

- Ar pakalpojumiem saistītie dati, piemēram, līgumu izpilde, iesniegtie pieteikumi, pieprasījumi un sūdzības

3. Personas datu apstrādes mērķi un pamats

ISIC veic personas datu apstrādi:

3.1 Pakalpojuma sniegšanai:

Lai nodrošinātu saviem klientiem kvalitatīvus pakalpojumus, noslēgtu un izpildītu līgumus.

3.2. Klienta un/vai ISIC interešu aizsardzībai:

Lai aizsargātu klienta un/vai ISIC intereses un uzraudzītu sniegto pakalpojumu kvalitāti. Lai sniegtu pierādījumus darījumiem, pamatojoties uz līgumu izpildi.

3.3. Papildu pakalpojumu sniegšanai un piedāvāšanai, klientu aptauju, tirgus analīžu veikšanai, statistikai:

Lai klientiem piedāvātu ISIC pakalpojumus, uzlabotu klientu apmierinātību un pakalpojumu kvalitāti.

3.4. Juridisko pienākumu izpildei:

Lai pildītu piemērojamos normatīvos aktus vai lai izpildītu juridisku pienākumu, vai, ievērojot ISIC leģitīmās intereses, nodrošinātu riska vadību un uzņēmuma pārvaldību.

4. Personas datu saņēmēji

Personas dati tiek nodoti citiem saņēmējiem tikai ISIC līgumsaistību pildīšanas ietvaros vai saskaņā ar tiesībsargājošo institūciju pieprasījuma, piemēram:

4.2. Starptautiskajai ISIC Asociācijai (The ISIC Association).

4.3. Institūcijām, piemēram, tiesībsargājošajām iestādēm.

4.4. Auditoriem, juriskonsultiem, finanšu konsultantiem vai citiem ISIC apstiprinātiem personas datu apstrādātājiem.

4.5. Citām personām, kuras ir saistītas ar ISIC pakalpojumu sniegšanu un uzņēmuma ikdienas darbības nodrošināšanu, t.sk. pasta pakalpojumu sniedzējiem, virtuālā datu servera uzturētājiem, mājas lapas sistēmas izstrādātājiem, epastu izsūtīšanas sistēmas uzturētājiem.

4.6. Akadēmiskā statusa datubāžu uzturētājiem: Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodorganizācijai (LIZDA), Izglītības un zinātnes ministrijai, Rīgas Tehniskajai universitātei, Latvijas universitātei, Rīgas Stradiņa universitātei.

5. Apstrādes ģeogrāfiskā teritorija

Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).

6. Personas datu glabāšanas periods

6.1. Personas dati tiks apstrādāti tik ilgi, cik tas ir nepieciešams noteiktā apstrādes mērķa sasniegšanai, bet ne ilgāk kā 19 mēnešus pēc līgumsaistību izpildes.

6.2. Glabāšanas periodi var būt pamatoti ar līgumu ar klientu, ISIC leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem (piemēram, likumiem par grāmatvedību, civiltiesībām u.tml.).

7. Datu subjekta tiesības

Datu subjektiem - klientiem, to pārstāvjiem, darbiniekiem un ar pakalpojuma saņemšanu saistītajām fiziskajām personām ir šādas tiesības attiecībā uz savu personas datu apstrādi:

7.1. Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi.

7.2. Iebilst savu personas datu apstrādei, ja personas datu izmantošana ir pamatota ar leģitīmajām interesēm, tai skaitā profilēšanu tiešā mārketinga nolūkiem, piemēram, mārketinga piedāvājumu saņemšanai vai dalībai aptaujās.

7.3. Prasīt savu personas datu dzēšanu, piemēram, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanu, ja klients ir atsaucis savu piekrišanu. Šīs tiesības nav spēkā, ja personas dati, kuru dzēšana tiek pieprasīta, tiek apstrādāti, arī pamatojoties uz citu tiesisku pamatu, piemēram, līgumu vai no attiecīgiem normatīvajiem aktiem izrietošajiem pienākumiem.

7.4. Ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, piemēram, laikā, kad ISIC izvērtē, vai klientam ir tiesības uz savu datu dzēšanu.

7.5. Saņemt informāciju, vai ISIC apstrādā klienta datus.

7.6. Saņemt savus personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz piekrišanas un līguma izpildi, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem un, ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība).

7.7. Atsaukt savu piekrišanu savu personas datu apstrādei.

7.8. Netikt pakļautam pilnībā automatizētai lēmumu pieņemšanai, tai skaitā profilēšanai, ja šādai lēmumu pieņemšanai ir tiesiskās sekas vai kas līdzīgā veidā ievērojami ietekmē Klientu. Šīs tiesības nav spēkā, ja lēmuma pieņemšana ir nepieciešama, lai noslēgtu vai izpildītu līgumu ar klientu, ja lēmuma pieņemšana ir atļauta saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai ja klients ir devis savu nepārprotamu piekrišanu.

7.9. Iesniegt sūdzību par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja klients uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

8. Kontaktinformācija

Saistībā ar jautājumiem, piekrišanas atsaukšanu, pieprasījumiem, datu subjektu tiesību izmantošanu un sūdzībām par personas datu izmantošanu, klienti var sazināties ar ISIC, rakstot uz e-pastu info@isic.lv vai zvanot +371 6722 3000.

Pasta sūtījumus adresēt SIA “ISIC.lv”, Kr. Barona iela 24/26-10, Rīga, LV-1050, Latvija.