ISIC Latvija

International Student Identity Card
ISIC Latvia
ISIC

ISIC (International Student Identity Card) karte ir vienīgā starptautiski atzītā pilna un nepilna laika studenta identifikācijas karte, kuru katru gadu izmanto 5 miljoni jauniešu 130 pasaules valstīs.

Izmanto savu ISIC 

  • Pierādi savu studenta statusu pasaulē;
  • Saņem atlaides 42 000 vietās visā pasaulē;
  • Saņem atlaides 750 vietās visā Latvijā.

Papildus informācija 

  • Kartei ir fiksēts derīguma termiņš no tekošā akadēmiskā gada sākuma - septembra līdz nākamā kalendārā gada beigām - decembrim, piemēram, 09/2016 - 12/2017;
  • Kartes standarta cena ir 7,10 €;
  • Pieteikumam nepieciešams studenta statusa apliecinošs dokuments (izziņa, kas nav vecāka par 3 mēnešiem, skaitot no tās izsniegšanas brīža, vai derīga studenta apliecība), personu apliecinošs dokuments un fotogrāfija.

Pieteikties

 

1.    Vispārīgi noteikumi


Karte tiek piešķirta personai, kas ir norādījusi patiesu informāciju un pievienojusi foto attēlu un (skolēna/studenta/pedagoga) statusa apliecinājuma dokumentu.
ISIC pārstāvis pēc saviem ieskatiem var veikt papildus skolēna, studenta, pedagoga statusa un dokumentu atbilstības pārbaudi mācību iestādē. ISIC pārstāvis pārbaudi veic nesaskaņojot ar pieteikuma iesniedzēju.
Konstatējot sniegtās informācijas neatbilstību vai tīšu maldinājumu, tai skaitā svešas personas datu izmantojumu, ISIC var vērsties Latvijas Valsts policijā. Personai, kas sniegusi nepatiesu informāciju vai maldinājusi uzņēmumu, netiek veidota karte un atgriezta iemaksātā nauda.


2.    Skolas, kurām tiek piešķirtas ISIC/ITIC kartes


SIA „ISIC.LV” piešķir ISIC skolēnu apliecības sekojošu mācību iestāžu audzēkņiem:
•    pašvaldības un privāto vispārējās izglītības iestāžu skolēniem;
•    internātskolu skolēniem;
•    profesionālo arodvidusskolu, profesionālo vidusskolu, amata vai amatniecības vidusskolu, tehnikumu audzēkņiem.
SIA „ISIC.LV” piešķir ISIC studentu apliecības sekojošu mācību iestāžu audzēkņiem:
•    augstskolām, kas ir licenzētas un akreditētas Latvijas mācību iestādes;
•    koledžām, kas ir licenzētas un akreditētas Latvijas mācību iestādes.
SIA „ISIC.LV” piešķir ITIC pedagogu apliecības sekojošu mācību iestāžu pedagogiem un administratīvajam personālam (izņemot tehniskos darbiniekus):
•    pirmsskolas izglītības iestādēm;
•    pašvaldības un  privātajām vispārējās izglītības iestādēm;
•    augstskolām;
•    koledžām;
•    internātskolu un speciālo izglītības iestādēm;
ITIC kartes tiek izsniegtas, ja skolas izsniegtā izziņa apliecina, ka skolotājs strādā ne mazāk kā 18 stundas nedēļā konkrētajā izglītības iestādē.
Visu augstāk minēto izglītības formu mācību iestādēm jābūt reģistrētām izglītības iestāžu reģistrā un akreditētām, lai to audzēkņi/darbinieki varētu saņemt ISIC vai ITIC kartes.

ITIC kartes, iesniedzot papildus apliecinājumus, var saņemt:
•    pedagogi, privātprakses veicēji, kas uzrāda privātprakses sertifikātu un pierāda, ka veic privātpraksi ne mazāk kā 18 stundas nedēļā.
•    pašvaldības interešu izglītības iestāžu skolotāji, kuru pārstāvētās interešu izglītības iestādes nolikums nosaka atbilstību tālāk minētajiem noteikumiem:
o    BJC nodarbības notiek piecas/sešas dienas nedēļā;
o    Interešu izglītības iestāde organizē darbu ar audzēkņiem visu kalendāro gadu;
o    Interešu izglītības iestādes mērķauditorija ir bērni un jaunieši no 13 līdz 25 gadu vecumam.
Karte interešu izglītības iestādes skolotājam tiek piešķirta, ja tas pierāda, ka veic skolotāja darba pienākumus BJC ne mazāk kā 18 stundas nedēļā.

3.    Dokumenti, kas apliecina mācību statusu

Skolēniem - skolēnu apliecība/ e talona skolēnu karte / izziņa no skolas. Ieskenēts tā, lai būtu redzama informācija: skolēna vārds, uzvārds, mācību iestādes nosaukums, klase kurā izglītojamais mācās, derīguma termiņš vai akadēmiskais gads uz kuru attiecas dokuments.
Izsniegtās ISIC kartes derīguma termiņš tiek saskaņots ar apliecinājuma dokumentā norādīto mācību statusa derīguma termiņu, izsniedzot ISIC karti uz to akadēmisko gadu, par kuru ir skolas apliecinājums. Izziņa nevar būt vecāka kā 3 mēneši pirms tās uzrādīšanas datuma.

Studentiem - jāpievieno ieskenēta studenta apliecība/izziņa no augstskolas/koledžas ar redzamu derīguma termiņu vai akadēmisko gadu, uz kuru attiecas dokuments, studenta vārdu, uzvārdu, mācību iestādes nosaukumu,  mācību formu – pilna/nepilna laika studijas.
Izsniegtās ISIC kartes derīguma termiņš tiek saskaņots ar apliecinājuma dokumentā norādīto  studiju statusa  derīguma termiņu, izsniedzot ISIC  karti uz to akadēmisko gadu, par kuru ir  augstskolas/koledžas apliecinājums. Izziņa nevar būt vecāka kā 3 mēneši pirms tās uzrādīšanas datuma.

Pedagogiem - jāpievieno izziņa no mācību iestādes par nodarbinātības statusu izglītības iestādē un darba slodzi izglītības iestādē. Izziņa nevar būt vecāka kā 3 mēneši pirms tās uzrādīšanas datuma. Privātprakses un interešu izglītības iestāžu  skolotājiem jāuzrāda papildus apliecinošie dokumenti – nolikums, apliecinājums darba apjomam, privātprakses sertifikāts.
Saņemot ISIC karti ofisā, ir jāuzrāda dokumenta/-u, kas apliecina mācību/darba statusu, oriģināls/-i!

4.  ISIC kartes foto attēls

Pieteikumam pievienotajam foto attēlam jāatbilst sekojošiem kritērijiem:
•    dokumentu formāts - .jpg, .jpeg, .png vai .bmp;
•    attēlā ir jābūt redzamai personai, kuras dati tiek ievadīti sistēmā;
•    attēla izkārtojums - portrets;
•    fons - neuzkrītošs;
•    seja nedrīkst būt aizsegta ar saulesbrillēm vai citiem elementiem.


5.   Kartes derīguma termiņi


Ja ISIC savstarpējās sadarbības līgumā ar skolu nav noteikts citādāk, izsniegtās kartes derīguma termiņu reglamentē starptautiskās ISIC asociācijas noteikumi.
Starptautiskie ISIC asociācijas noteikumi nosaka:
1) ISIC kartes derīguma termiņš ir fiksēts: no akadēmiskā gada sākuma - septembra, līdz nākamā kalendārā gada beigām - decembrim. Karte tiek piešķirta balstoties uz statusa apliecinājumu (uzrādīts dokuments vaiieraksts pieejams mācību iestādes datu bāzē) attiecīgajā akadēmiskajā gadā.
2) Kartes derīguma termiņš tiek mainīts katra akadēmiskā gada sākumā (Latvijā – pēc 1. septembra).
Piemērs: Piesakot karti laika periodā 01.09.2016. - 31.08.2017. un uzrādot apliecinājumu mācību statusam 2016./2017. akadēmiskajā gadā, students/skolēns/pedagogs var saņemt karti ar derīguma termiņu 09/2016- 12/2017 (ja sadarbības līgums nenosaka citu termiņu).
No 01.09.2017. līdz 31.08.2018., uzrādot apliecinājumu mācībām 2017./2018. akadēmiskajā gadā, students/skolēns/pedagogs saņem karti ar derīguma termiņu 09/2017-12/2018 (ja sadarbības līgums nenosaka citu termiņu).
3) Statusa apliecinājuma dokumenti, kas tiek pieņemti, minēti Noteikumu 3. punktā. Par apliecinājumu netiek pieņemti cita veida dokumenti vai apliecinājumi.
4) Saņemot karti, personai jāveic uz kartes norādītās informācijas un termiņa tūlītēja pārbaude.
5) Jebkādi jautājumi vai neskaidrības tiek pieņemti kartes saņemšanas brīdī.


6.   Kartes pieteikšanas un izņemšanas laiks


Kartes, kuras ir pieteiktas www.isic.lv, var izņemt ISIC ofisā ne vēlāk kā 2 mēnešu  laikā pēc to pieteikšanas. Kartes, kas 2 mēnešu laikā no to pieteikšanas brīža netiek izņemtas, tiek iznīcinātas. Nauda par neizņemtām kartēm netiek atgriezta.